Speerpunten

1. Iedereen telt mee en is waardevol

De ChristenUnie vindt dat iedere Zwartewaterlander ertoe doet. We willen daarom goede zorg, waarbij de mens centraal staat. De ChristenUnie wil dat in Zwartewaterland iedereen die dat nodig heeft ook toegang heeft tot (jeugd)-zorg. We zoeken de samenwerking met de sportclubs om bewegen te stimuleren en zo ook gezond leven te bevorderen. Ook voor mensen met een kleine beurs, ouderen en mensen met een beperking.

2. Veiligheid voorop: brandweer, politie, waterveiligheid en verkeersveiligheid

Samen met de politie willen we handhaven op onveilig verkeersgedrag zoals te snel rijden en rijden onder invloed. Er komt een maatregelpakket om risico’s van klimaatverandering te beperken. Voor Zwartewaterland is daarbij aandacht voor wateroverlast en overstroming van levensbelang. In een veiligheidsplan staan doelen en verantwoordelijkheden van de organisaties die in samenwerking een rol spelen bij veiligheid. Vanuit het oogpunt is goed beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken belangrijk.

3. Energietransitie ook lokaal met energie oppakken

De overgang van fossiele energiebron naar meer duurzame krijgt steeds meer vorm. Ook in Zwartewaterland. Het is belangrijk dat de hele gemeenschap daar mogelijkheden in krijgt. Hiervoor is wellicht aanpassing van ruimtelijk beleid nodig en de organisatie van participatie. De ChristenUnie wil dat de gemeente de leiding neemt bij deze overgang.

4. Veel aandacht voor lokale ondernemers: van groot tot klein

Het MKB en de agrarische sector zijn onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie, voor ontwikkelingen van producten en voor de vitaliteit van onze kernen. De ChristenUnie komt op voor ondernemers.  De gemeente moet goede voorwaarden scheppen om lokaal en regionaal en (maatschappelijk) verantwoord ondernemerschap te stimuleren. Zij stelt zich op als een partner voor ondernemers

5. Zorg voor de openbare ruimte: centrumplannen doorzetten

De spin off van de centrumplannen wil de ChristenUnie vergroten. We willen daarom een vergelijkbare aanpak voor de Nieuwe sluis en Prinsessebuurt in Zwartsluis en voor de Tapijtwijk in Genemuiden. Daarnaast is het te overwegen om het Centrumplan Genemuiden uit te breiden naar de Helling/Julianastraat.

6. Uit de schulden

Om te voorkomen dat voor zowel mensen zelf, als ook schuldeisers en samenleving de gevolgen van schulden zich in rap tempo opstapelen biedt de gemeente snelle en toegankelijke schuldhulpverlening. Het hebben van schulden levert veel stress op en leidt vaak tot geestelijke en lichamelijke klachten. De aanpak van schulden heeft dus haast.. 

7. Duurzaam levensloopbestendig wonen

Bij nieuwbouw zijn levensloopbestendige woningen de norm. We zoeken mogelijkheden voor groepswonen zoals een Knarrenhof en ook voor bestaande bouw zoeken we mogelijkheden om woningen levensloopbestendig te maken.

8. Cultuur en toerisme

Cultuur vormt de ziel van de stad of het dorp. In cultuur wordt de historie van de gemeente en de manier van samenleven van mensen weerspiegeld. Kinderen uit gezinnen in armoede in Zwartewaterland kunnen korting krijgen of gratis deelnemen aan muzieklessen. Verder uitbouwen van de bibliotheken als ontmoetingsplek, toegang tot loket sociale domein en informatievoorziening. Ten slotte willen we het monumentenbeleid en de kwaliteit van onze stadsgezichten versterken.

9. Financieel gezond blijven

De ChristenUnie blijft inzetten op versterking van de financiële positie van de gemeente om tegenvallers op te kunnen vangen. De gemeente als ambtelijke organisatie blijft werken aan doelgerichtheid en efficiëntie. De lokale lastendruk stijgt in principe niet meer dan de inflatiecorrectie. We handhaven van een reserve op het sociale domein om een onverwacht toenemende vraag op te kunnen vangen zodat iedereen de zorg ontvangt die nodig is.

10. Een transparante overheid: rechtszekerheid en duidelijkheid

Vertrouwen is een groot goed en onze inwoners moeten kunnen rekenen op een eerlijke transparante overheid. Zeker nu er geluiden zijn dat de gewone wereld en de onderwereld elkaar vaak raken is het nodig om het onderwerp integriteit continu aandacht te geven. Daarnaast moet de gemeente transparant zijn over wat kan en wat niet kan. Ook hoever participatie kan gaan. Het is dus nodig om elke keer heldere afspraken te maken over het proces.